§1.
Definicje

 1. Aplikacja Revhunter (dalej również „Aplikacja”) – należąca do i zarządzana przez INIS Sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000366948, akta rejestrowe którego prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 642-31-28-785, kapitał zakładowy w wysokości 264.500 PLN zł (dalej również „Spółka” lub „INIS”) - służąca do emitowania materiałów reklamowych na zlecenie Klienta.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z załącznikami.
 3. Umowa – oznacza umowę pomiędzy INIS sp. z o.o a Klientem, na warunkach i w ramach określonych w Regulaminie, zawartą w momencie zaakceptowania przez Klienta postanowień Regulaminu.
 4. Klient - oznacza:
  1. Osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy, która przyznaje jej zdolność prawną, mającą siedzibę na terenie Polski lub na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, lub
  2. Osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
 5. Serwis - strona sklepu, wizytówka firmowa, lub inna strona docelowa, której właścicielem jest Klient.
 6. Rejestracja – oznacza wszystkie czynności techniczne, niezbędne do zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji.
 7. Internauta – użytkownik sieci Internet będący osobą fizyczna lub prawną, zainteresowany usługami Klienta, które są przedmiotem działań reklamowych w celu realizacji Umowy.
 8. Konto Klienta – oznacza elektroniczny zbiór danych, wskazujący czynności podejmowane przez Klienta w ramach Aplikacji, udostępniony przez Spółkę po wcześniejszej rejestracji.
 9. Kampania - złożone przez Klienta zamówienie na emisję materiałów reklamowych poprzez Aplikację Revhunter.
 10. Saldo Klienta – Budżet wyrażony w złotych polskich przeznaczony przez Klienta na rzecz działań reklamowych poprzez Aplikację. Zasilenie salda jest wymagane do rozpoczęcia lub dalszego prowadzenia działań reklamowych.
 11. Właściciel baz mailingowych – w ramach Regulaminu jest to każdy podmiot, z którym Spółka współpracuje w celu realizacji kampanii reklamowych realizowanych za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Klienta.
 12. Ustawa o ochronie danych osobowych - oznacza ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U.2018.1000) (dalej „Ustawa”).
 13. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 15. Administrator danych osobowych - osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych (zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO).
 16. imoje – należąca i obsługiwana przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909 aplikacja odpowiedzialna za realizację płatności internetowych i za zasilanie Salda Klienta w Aplikacji o.

§2.
Zawarcie i przedmiot Umowy

 1. Celem zawarcia Umowy jest korzystanie przez klienta z Aplikacji,. W celu zawarcia Umowy Klient zobligowany jest do:
  1. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. założenia konta Klienta w Aplikacji poprzez stronę revhunter.pl, lub stronę partnerską na której umożliwiona jest rejestracja do Aplikacji,
  3. wypełnienia danych podstawowych składających się z: Nazwy firmy, adresu www firmy, typu oferowanych przez firmę produktów/usług, kategorii tych produktów / usług,
  4. uzupełnienia danych firmowych i akceptacji regulaminu w zakładce Rozliczenia > Dane podstawowe.
 2. Aby móc realizować kampanię reklamową przez Aplikację Klient musi dokonać zasilenia Salda Konta w Aplikacji.
 3. W Umowie, Strony zgadzają się na realizację kampanii reklamowych zdefiniowanych w Aplikacji przez Klienta, a potrącany koszt z salda Klienta za te działania odbywa się według modelu i stawki rozliczeniowej zdefiniowanej w zakładce Rozliczenia > Saldo.
 4. Osoba zawierająca Umowę w imieniu Klienta oświadcza, że upoważniona jest do składania oświadczeń woli w przedmiotowym zakresie.

§3.
Okres obowiązywania Umowy

 1. W momencie akceptacji Regulaminu Klient i Spółka zawierają Umowę na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania i wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem miesięcznego terminu, chyba, że istnieją inne wynikające z Regulaminu przesłanki pozwalające na skrócenie lub wydłużenie wymienionego w tym punkcie terminu. Wypowiedzenie może zostać złożone pisemnie na adres Klienta, podany przy rejestracji lub adres Spółki wskazany w paragrafie 1 (“Definicje”) bądź w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta wskazany przy rejestracji lub następujący adres e-mail Spółki: hello@revhunter.pl
 3. Umowa wygasa, gdy Klient, przez okres 6 miesięcy od momentu Rejestracji:
  • nie złożył żadnego wniosku, związanego z realizacją kampanii reklamowych bądź nie uruchomił żadnej kampanii reklamowej, lub
  • Klient nie podejmie żadnych czynności zmierzających do skorzystania, za pośrednictwem Aplikacji z oferowanych możliwości Aplikacji, lub
  • Saldo Klienta będzie niezmiennie opiewało na kwotę 0 zł, lub
  • nie zlecił Kampanii, których wartość wynosi co najmniej 50,00 złotych netto.
 4. Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (czyli na dzień wysłania przez Spółkę oświadczenia dotyczącego rozwiązania Umowy), w przypadku, gdy Spółka poinformuje Klienta, że narusza on zapisy Regulaminu, Umowy i/lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron, Spółka przekaże Klientowi pozostałe Saldo, które nie zostało wykorzystane przez Klienta, w okresie 60 dni od daty przekazania przez Klienta numeru konta bankowego, drogą mailową z adresu mailowego podanego przy rejestracji Konta Klienta lub wskazanego Spółce przez Klienta w formie pisemnej.
 6. Klientowi, który zawarł umowę prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z Aplikacji w sposób niezwiązany z zawodowym charakterem jego działalności przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem że Klient traci uprawnienie do odstąpienia w wypadku rozpoczęcia realizacji przynajmniej jednej Kampanii w przedmiotowym okresie.

§4.
Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient akceptując Regulamin, ma prawo do korzystania z Aplikacji i jej funkcjonalności w każdym miejscu i każdym czasie, w trakcie trwania Umowy na opisanych w niej zasadach.
 2. Spółka w oparciu o dane statystyczne Serwisu, w tym głównie wysokich wyników współczynnika konwersji ma prawo do negocjacji modelu i stawki Umowy, które poczynione będą w drodze odrębnych ustaleń między Spółką a Klientem.
 3. Spółka może udzielić Klientowi rabatu w wysokości i na okres określony szczegółowo w odrębnych postanowieniach, których Spółka i Klient wspólnie dokonają w tym zakresie.
 4. Klient ma prawo uzyskać jednorazowe, nie przekraczające dwóch godzin roboczych nieodpłatne wsparcie merytoryczne ze strony Spółki w zakresie poprawnej implementacji Kodów śledzących Aplikacji oraz integracji z silnikami sklepów internetowych.
 5. Za treści Kampanii emitowanych przez Aplikację w całości odpowiada Klient.
 6. Klient zobowiązany jest do utrzymywania Serwisu Klienta (Strony docelowej, strony sklepu), jak i innych narzędzi informatycznych o charakterze reklamowym, wykorzystywanych w celu realizacji Umowy, w pełnej sprawności technicznej, z wyłączeniem odpowiedzialności za działanie sił wyższych, na które Klient nie ma wpływu (np. awarie sieci teleinformatycznych), a które zostaną w sposób rzetelny udokumentowane przez Klienta.
 7. Klient bezwzględnie zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o udostępnianiu INIS sp. z o.o. danych osobowych osób odwiedzających Serwis Klienta w postaci plików cookie w zakresie opisanym w polityce prywatności Aplikacji Revhunter dostępnej pod adresem: https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci
 8. Klient może wykorzystać poniższą przykładową akceptowalną treść do zamieszczenia w Serwisie: “W ramach Serwisu stosowane są cookies firmy INIS sp. z o.o. (NIP: 642-31-28-785), właściciela aplikacji Revhunter w celu prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem narzędzia Revhunter dostępne są pod adresem https://revhunter.pl/polityka-prywatnosci”
 9. Klient oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wyraża zgodę na wystawianie faktur dotyczących realizacji niniejszej Umowy w formie elektronicznej bez podpisu odbiorcy.
 10. Klient przystępując do współpracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez INIS Sp. z o.o. swoich logotypów i znaków towarowych.

§5.
Prawa i obowiązki Spółki

 1. Spółka ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem, którego Serwis (Strona docelowa, strona sklepu) jak i inne narzędzia informatycznie o charakterze reklamowym nie działają i mimo zgłoszeń usterki ze strony Spółki po stronie Klienta nie są naprawiane.
 2. Spółka ma prawo zmienić model oraz stawkę rozliczeń w Koncie Klienta, a także cennik, jeśli działania Klienta w Aplikacji nie będą przynosiły wymiernych korzyści finansowych dla obu Stron Umowy. Spółka zobowiązana jest wtedy do powiadomienia Klienta o fakcie zmiany modelu i/lub stawki, bądź cennika, a Klient ma prawo nie zgodzić się ze zmianą w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia w tym terminie, i wypowiedzieć Umowę z ostatnim dniem tego terminu.
 3. Spółka zastrzega sobie (w każdym czasie) prawo do kontroli Serwisu Klienta, Konta Klienta w Aplikacji oraz innych narzędzi informatycznych posiadających charakter reklamowy, z których Klient korzysta w celu realizacji Umowy. Uprawnienia kontrolne Spółki obejmują w szczególności:
  1. Kontrolę zgodności z Regulaminem;
  2. Kontrolę poprawności i aktualizacji danych Klienta;
  3. Kontrolę aktualizacji ofert produktów, które Klient będzie chciał promować;
  4. Kontrolę sprawności technicznej i dostępności, aktualizacji;
  5. Kontrolę estetyki materiałów reklamowych, jak również sposobu ich prezentacji, a także innych treści, które zostały umieszczone.
 4. Spółka nie odpowiada za problemy techniczne, usterki, lub modyfikacje Serwisu Klienta mogące wpłynąć na poprawne funkcjonowanie Aplikacji.
 5. Spółka ma prawo bez wyraźnego sprzeciwu Klienta na:
  1. umieszczenie logo Klienta na swojej stronie www
  2. wykorzystanie logo Klienta w materiałach marketingowych
  3. wykorzystanie zanonimizowanych danych sklepu w celu przygotowania ogólnych statystyk branży, tzw. Insights

Logo Klienta będzie pobierane oraz aktualizowane bezpośrednio z Aplikacji Revhunter, z konta danego Klienta.

6. Spółka oświadcza, że Aplikacja pozbawiona jest wad fizycznych oraz prawnych.

§6.
Rozliczenia i Płatności

 1. Płatności - w przypadku Aplikacji, uzupełnianie Salda w koncie Klienta - są obsługiwane przez i zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
 2. Obsługiwanymi metodami Płatności są m.in. płatność kartą kredytową, kartą debetową, przelewem z potwierdzeniem płatności z konta bankowego, BLIKiem lub zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 3. Spółka po każdym skutecznym zasileniu Salda w koncie Klienta wystawia elektroniczną fakturę VAT, która dostępna jest do pobrania w Aplikacji.
 4. W przypadku zastrzeżeń co do poprawności sporządzenia faktury, Klient zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia z uzasadnieniem najpóźniej w ciągu 24h od pojawienia się faktury VAT w aplikacji pisząc uzasadnienie na adres hello@revhunter.pl
 5. Rozliczeniami za działania reklamowe Klienta odpowiada Spółka. Podstawą rozliczenia będą raporty przygotowywane przez Spółkę dostępne w Aplikacji Revhunter w koncie Klienta oraz stanowiący integralną część Umowy cennik, który dostępny jest na stronie https://revhunter.pl/cennik.pdf
 6. Raport, o którym mowa w ust.5 powyżej będzie zawierał szczegółowe informacje na temat ilości przejść na Strony zakupowe Klienta, dla każdej z Kampanii realizowanych za pośrednictwem Aplikacji wraz z datami zdarzenia.
 7. Rozliczenie działań następuje automatycznie po każdej zarejestrowanej akcji rozliczeniowej zgodnej z modelem i stawką, dostępnymi dla Klienta w każdym momencie. Dane te znajdują się w Aplikacji w zakładce Rozliczenia > Saldo.
 8. Klient uruchamiając Kampanię zgadza się automatycznie na warunki rozliczeń opisane powyżej oraz wskazane w cenniku.
 9. W przypadku zmiany przez Spółkę modelu i/lub stawki rozliczeniowej, bądź cennika, Kampanie Klienta są wstrzymywane, tak aby Klient miał prawo zapoznać się z nowymi warunkami rozliczeniowymi. Ponowne uruchomienie Kampanii traktowane jest jako akceptacja nowych warunków.
 10. Każda zmiana warunków rozliczeniowych jest dodatkowo komunikowania Klientowi wiadomością e-mail lub odpowiednim komunikatem w Aplikacji.
 11. Kampanie są automatycznie wstrzymywane w momencie zerowego Salda Klienta.

§7.
Niedozwolone czynności Klienta

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania Kampanii Klienta i odmowy realizacji poszczególnych lub wszystkich Kampanii Klienta oraz do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku, gdy Kreacje reklamowe wysyłane w ramach Kampanii będą zawierały:
  1. treści pornograficzne i erotyczne (erotyczne - wyłącznie za zgodą Spółki),
  2. treści obraźliwe, oszczercze, naruszające dobra osobiste innych osób,
  3. treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa np. zawierające reklamę lub promocję alkoholu lub tytoniu, bądź innych towarów i usług, których reklama jest zabroniona lub ograniczona właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa
  4. treści nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami lub religiami,
  5. treści naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcające do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do monitorowania Kampanii Klienta oraz do rozwiązania Umowy z nim, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wykorzystywania Aplikacji (lub innych narzędzi, z których korzysta Klient w celu realizacji Umowy) w celu niezgodnym z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. nieuprawnionego udostępniania w jakikolwiek sposób plików lub linków do plików graficznych, muzycznych lub tekstów literackich i innych utworów objętych prawem autorskim lub też pośredniczenia w nielegalnym udostępnianiu materiałów objętych ochroną prawa autorskiego,
  2. udostępniania treści o charakterze szkodliwym takich jak np. wirusy, "konie trojańskie", dane zawierające "pluskwy" bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy a także hiperłącza do nich,
  3. automatycznego wywoływania konwersji, mającej na celu generowanie sztucznego ruchu przy pomocy oprogramowania "pay-to-click" lub "click-harvester" bądź innych systemów, skryptów, programów lub metod mających na celu wygenerowanie sztucznego ruchu lub generowania ruchu na podstawie umów z Użytkownikami;
  4. nieuzgodnionego ze Spółką umieszczenia Kodu śledzącego na innej stronie aniżeli Serwis, którego powierzchnia jest przedmiotem Umowy, w szczególności w okienku typu "pop-up", "pop-down" lub innym niestatycznym i nieintegralnym elemencie Serwisu oraz na oddzielnej stronie, uruchamianej jednocześnie z Serwisem, jak również w treści wiadomości e-mail, wiadomości typu "Instant Messaging", wiadomości zamieszczonej na forum dyskusyjnym, księgach gości lub innych podobnych miejscach;
 3. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie trwania Umowy zakazane jest, bez wyraźnej (pisemnej lub mailowej) zgody Spółki korzystanie przez Klienta z:
  1. ramek iFrame;
  2. reklamy typu Pop-Under/Pop-Ups;
  3. kopii/imitacji czy obrazu stron do których Klient nie ma praw;
  4. systemów typu paid-mailer, cash-back, systemów bonusowych, liczników odwiedzin i podobnych (bez uzyskania wcześniejszej akceptacji Spółki).
 4. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie trwania Umowy Klienta obowiązuje:
  1. zakaz prowadzenia działań uznanych w branży za nieuczciwe (cookie bombing/dropping/stuffing; wykonywanie akcji i podawania danych w imieniu innych osób/podmiotów bez ich zgody, komunikowania mylących informacji).
  2. zakaz generowania sztucznego ruchu oraz kliknięć na stronie (ruch motywowany/boty).
  3. zakaz wykorzystania stron przekierowujących ruch do torrentów.

§8.
Spółka, jako administrator danych osobowych Klientów

 1. Jeżeli w celu dokonania Rejestracji i/lub zawarcia Umowy z Klientem Spółka będzie przetwarzała dane osobowe Klienta (lub jego pracowników) w związku z czym stanie się ich administratorem w rozumieniu RODO, wówczas takie Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu i na potrzeby realizacji zawartej Umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO;
  2. w celu wysyłania do Klienta drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Rejestracyjnym, informacji dotyczących Aplikacji, jak również w celu bieżącego kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących wykonywania Umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO,
  3. w celu wysyłania do Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Rejestracyjnym, informacji marketingowych w wypadku wyrażenia przez Klient (użytkownika) wymaganych prawem zgód, na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Spółkę w celu realizacji Umowy przetwarzane są zgodnie z RODO oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, które znajdą zastosowanie, w szczególności Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Spółka przetwarza kategorie danych osobowych podane przez Klienta w trakcie zakładania Konta w Aplikacji. Wszystkie podane dane są wymagane w celu realizacji Umowy oraz dochodzenia roszczeń z nią związanych, w szczególności dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Aplikacji na drodze sądowej, a także w celach marketingowych w wypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownych zgód.
 4. Dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia i realizacji Umowy nie są udostępnianie podmiotom trzecim i przetwarzane są wyłącznie na terytorium Europejskiego Terytorium Gospodarczego.
 5. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na czas obowiązywania Umowy oraz na czas wypełnienia przez Spółkę obowiązków podatkowo-księgowych (zgodnie z art. 6 ust. 1c RODO). W wypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą zgód wymaganych prawem dane przetwarzane będą do odwołania zgody przez osobę.
 6. Spółka jako Administrator w rozumieniu art. 4 ust 7 RODO oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności RODO), i że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu jego szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane
 9. Możliwa jest zmiana danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta przy Rejestracji w każdym momencie. Za błędy w zmianie danych podanych przy Rejestracji wyłączną odpowiedzialność ponosi Klient.
 10. W przypadku odmowy zawarcia Umowy pomiędzy Spółką a Klientem, Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Klienta podanych w trakcie Rejestracji w celu zawarcia Umowy, do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 11. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych osoba, której dane dotyczą może przesyłać na adres e-mail IOD@inis.pl.

§9.
Administratorzy danych osobowych

 1. Właściciele baz mailingowych (“Partnerzy”) współpracujący ze Spółką przy realizacji Kampanii (w tym m.in. kampanii retargetingowych), na mocy odrębnych umów zawartych ze Spółką, umożliwiają Spółce realizowanie wysyłek mailingowych na adresy zawarte w bazach tych Partnerów.
 2. Właścicielami i administratorami baz mailingowych, do których realizowane są Kampanie są Partnerzy Spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe pozyskiwanie oraz prowadzenie administrowanych lub przetwarzanych przez nich baz danych oraz ich przetwarzanie w celach marketingowych.
 3. Spółka posiada należyte potwierdzenia Partnerów dotyczące zgodne z prawem realizowania Kampanii.
 4. Internauta chcący skorzystać ze swoich praw do anulowania wcześniej udzielonych Partnerom lub Spółce zgód winien skontaktować się bezpośrednio z administratorem bazy danych, w której jego adres się znajduje. Jeśli ten kontakt zostanie przesłany bezpośrednio do Klienta, Klient winien przekazać tę prośbę wraz z wiadomością e-mail, której dotyczy zgłoszenie do Spółki, która skontaktuje się z administratorem bazy lub jeśli posiada pełnomocnictwo, zrealizuje prośbę Internauty w imieniu administratora (Partnera, do którego bazy realizowana była dana Kampania).
 5. W celu realizacji Umowy Spółka w żadnym zakresie nie wykorzystuje baz mailingowych Klienta.

§10.
Reklamacje

 1. W sytuacji, gdy pomiędzy Spółką a Klientem dojdzie do konfliktu lub sporu, wówczas obie Strony będą zmierzały do rozwiązania sporu w sposób polubowny.
 2. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji, będących przedmiotem wadliwego działania Aplikacji. Reklamacje powinny być kierowane do Spółki na adres Raciborska 35a, 44-200 Rybnik lub drogą e-mail na adres: hello@revhunter.pl
 3. Reklamacje przyjmowane są przez Spółkę w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach między 9.00 a 17.00.
 4. Zdarzenie, będące podstawą do złożenia reklamacji, należy zgłaszać niezwłocznie po ich ujawnieniu, lecz nie później niż w nieprzekraczalnym terminie trzech (3) miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
 5. Terminy rozpatrywania spraw reklamacyjnych liczone są od dnia ich zgłoszenia do INIS. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego drogą listowną, bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą doręczenia korespondencji do Spółki.
 6. Treść reklamacji złożonej przez Klienta powinna obejmować:
  1. Opisanie w sposób zwięzły stan sprawy;
  2. Podanie danych adresowych i teleadresowych Klienta (jeśli są inne niż wskazane w koncie Klienta w Aplikacji);
  3. Udokumentowanie przedmiotu reklamacji;
  4. Wskazanie działań, których Klient oczekuje od Spółki.
 7. Przyjmuje się 30-dniowy termin rozpatrywania reklamacji. W sytuacji, gdy termin ten nie będzie możliwy w celu rozpatrzenia i rozwiązania reklamacji, Spółka wskaże inny, przewidywany termin jej rozpatrzenia, po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Klienta, który reklamację złożył.

§11.
Postanowienia końcowe

 1. Spółka oraz Klient są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu, treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Spółki oraz pod adresem https://revhunter.pl/regulamin
 2. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianach w Regulaminie Klienci zostaną poinformowani niezwłocznie drogą e-mail, na adres podany przez Klienta w trakcie Rejestracji. W wypadku, gdyby Klient nie akceptował zmienionego Regulaminu wówczas, w terminie 14 dni od otrzymania treści zmienionego Regulaminu, przysługuje mu prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W okresie 14 dni od otrzymania treści zmienionego Regulaminu Klienta obowiązuje Regulamin w poprzedniej wersji.
 3. Wszelkie oświadczenia i informacje przesyłane przez Spółkę do Klienta, uważa się za doręczone skutecznie, za pośrednictwem i na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w trakcie Rejestracji.
 4. Korespondencja Klienta, kierowana do Spółki wysłana na adres siedziby Spółki lub adres poczty elektronicznej hello@revhunter.pl uważana jest za skutecznie doręczoną.
 5. Dopuszcza się możliwość przesyłania informacji na adres korespondencyjny za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kurierskiej.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem i Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku wystąpienia sporów, wynikających z realizacji zapisów Umowy lub Regulaminu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, do rozwiązania go w sposób polubowny.
 8. W sytuacji nie rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej, w terminie trzydziestu (30) dni kalendarzowych od jego powstania sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla Spółki.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia tj. z dniem 27.01.2021.

Otrzymaj bezpłatną strategię zwiększania konwersji