Polityka prywatności portalu

www.revhunter.pl

 

Niniejsza polityka reguluje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu Revhunter.pl (dalej: Serwis).

§1.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest należąca do Grupy Kapitałowej Digitree Group, INIS sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44 – 200) przy ulicy Raciborskiej 35a, NIP: 642-31-28-785 (dalej jako „INIS” lub „Administrator”), która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz
 • Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Dz.U. 2018 poz. 1000),

 

a  w odpowiednich przypadkach także:

 

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

 

 1. INIS przetwarza dane osobowe Użytkowników w zależności od sposobu korzystania przez nich z Serwisu:

- w celach technicznych tj. administrowania Serwisem,

- w celu odpowiedzi na pytanie Użytkownika zadane w formularzu kontaktowym,

– w celu podjęcia działań mających skutkować założeniem konta w Serwisie,

– w celu marketingowym oraz w celu dopasowania ofert i kampanii reklamowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika  w wypadku wyrażenia przez użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa

 

 1. INIS przetwarza wyłącznie dane osobowych podane przez Użytkowników.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale skutkiem ich nie podania będzie ( w zależności od celu w jakim są zebrane) brak możliwości: właściwego administrowania stroną, odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, założenia konta lub przesłania informacji marketingowych.
 3. INIS. zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu, których dane osobowe przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z RODO szczegółowo opisanych w §3 poniżej.
 4. Dane będą przetwarzane na czas wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w wypadku wyrażenia zgody do czasu spełnienia celu, w którym zgoda została wyrażona lub do momentu odwołania zgody, a potem przez czas przedawnienia potencjalnych roszczeń, gdy to zgoda użytkownika jest podstawą ich przetwarzania.
 5. Wobec danych osobowych nie będzie stosowany mechanizm automatycznego podejmowania decyzji.
 6. W wypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody dane będą profilowane w celu dopasowania ofert i kampanii reklamowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika.
 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych spółki INIS za pośrednictwem adresu IOD@inis.pl.

§2.
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

 

 1. INIS zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:
 • dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;
 • podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
 • partnerzy handlowi w wypadku wyrażenia przez Ciebie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;
 • organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 3. Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres IOD@inis.pl.

§3.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1 .Użytkownikowi Serwisu przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do treści swoich danych – tzn. może uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to może: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto osoba, których dane są przetwarzane może uzyskać kopie swoich danych osobowych.
 • Prawo sprostowania danych – tzn. może żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.
 • Prawdo do usunięcia danych – tzn. może żądać usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
 • Prawo ograniczenia przetwarzania - tzn. może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia INIS sp. z o.o. będzie mogła uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 • Prawo do przenoszenia danych – tzn. że może otrzymać swoje dane osobowe, które sama dostarczyła, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Może również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Realizacja żądania zostanie zrealizowana, gdy technicznie będą takie możliwości.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn. że może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o prawnie uzasadniony interes.
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.
 1. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane oraz wysyłać zgłoszenia związane z realizacją swoich praw za pośrednictwem adresu IOD@inis.pl.

§4.
WARUNKI TECHNICZNE

INIS w ramach prowadzenia Serwisu przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Cookies Serwisu w §5 Polityki.

§5.
POLITYKA COOKIES

INIS jako właściciel i Administrator Serwisu Revhunter.pl podaje informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. analizy sposobów, w jakich Użytkownik korzysta z usługi, wchodzi w interakcję z treścią i przegląda ją. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
 5. prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania użytkownikowi tej samej reklamy;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. cookies firm zewnętrznych (informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy) :
  • Google – administrator: Google Inc z siedzibą w USA, z zastrzeżeniem, że dane nie będą przekazywane poza EOG
  • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA, z zastrzeżeniem, że dane nie będą przekazywane poza EOG oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
  • Adform – administrator: Adform ApS z siedzibą w Danii

Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Użytkownik ma możliwość zmiany zakresu plików cookies, które będą pobierane w Serwisie, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej.

§6.
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. INIS sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Serwisu lub w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w Serwisie.
 2. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Jeżeli Użytkownik uzna, że w jakiś sposób przekroczona została jego prywatność, proszony jest o kontakt mailowy na adres IOD@inis.pl.

Otrzymaj bezpłatną strategię zwiększania konwersji